Устав Клуба

STATUT

 

 

Mednarodnega Kluba slovanskih rojakov

"RUSLO"

 

 

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

Ime društva je " Mednarodni Klub slovanskih rojakov RUSLO", v nadaljnjem besedilu društvo.

Sedež društva je v Ljubljani, Zaloška cesta 54.

Društvo deluje na območju Republike Slovenije in v tujini.

Društvo ima žig okrogle oblike s premerom 38 mm, z imenom društva v slovenskem in ruskem jeziku in navedbo kraja društva.

 

II. NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA

2. člen

Društvo je prostovoljno, samostojno, nestrankarsko, nevladno in nepridobitno združenje posameznikov, ki imajo radi ruski jezik in rusko kulturo, si prizadevajo da bi ohranili in povečali kulturni stike z Rusijo in drugimi slovanskimi državami, promovirali ruske in slovanske značilnosti v Sloveniji in obratno.

Društvo lahko ustanavlja podružnice v Sloveniji in v tujini.

3. člen

Naloge društva na tem področju so:

·        ustvarjanje in skrb za internetno stran društva.

·        organizira sestanke in predvajanja, na katerih poglablja in širi seznanjenost članov društva in tudi širše javnosti s pomembnimi temami iz ruske in slovanske preteklosti in sedanjosti ter aktualnimi vprašanji stikov in sodelovanja med Slovenijo, Rusijo in drugimi slovanskimi državami.

·        skrbi za popularizacijo dejavnosti z lastnimi akcijami oz. preko sredstev javnega obveščanja.

·        poglabljanje sodelovanja med člani društva ter sodelovanje z drugimi podobnimi organizacijami doma in v tujini.

·        sodeluje z drugimi društvi s podobno dejavnostjo in z društvi iz drugih držav

·        skrbi za boljše poznavanje Slovenije in propagiranje njenih dosežkov, še posebej s področja kulture, v slovanskih državah in obratno.

·        organizira sestanke in proslave ob praznovanju zgodovinskih dogodkov, pomembnih za Republiko Slovenijo, Rusijo, Ukrajino ter druge slovanske države.

·        društvo ponuja svojim članom brezplačno pravno pomoč za potrebe s področja dejavnosti društva.

·        organizira medsebojno izmenjavo predstavnikov kulture slovanskih držav z vseh področij kulturnega in umetniškega ustvarjanja.

·        organizira gostovanja kulturnih in umetniških ustanov (gledališč, filharmonij, galerij in podobnih) ter skupin: slovenskih v Rusiji, Ukrajini in drugih slovanskih državah in obratno.

·        skrbi za vzpostavitev stikov med kulturnimi, znanstvenimi, gospodarskimi, športnimi in drugimi organizacijami iz Republike Slovenije in Rusiji, Ukrajine ter drugih slovanskih držav.

·        prirejanje izletov za člane društva.

·        skrb za obstoječo in širitev društvene ruske knjižnice, videoteke, fonoteke in občasno dajanje v najem društvene opreme.

·        društvo na vseh področjih svojega delovanja sodeluje in se povezuje s sorodnimi organizacijami na nacionalni in mednarodni ravni.

·        izdelovanje in oblikovanje spletnih strani za potrebe društva.

·        zastopanje članov društva na različnih ustanovah. 

           

4. člen

Društvo lahko neposredno opravlja pridobitno dejavnost, ki je povezana z nameni in nalogami društva. Dejavnost se opravlja v obsegu, potrebnem za doseganje namena in nalog društva v naslednjih dejavnostih:

·        organizira in izvaja redne filmske prireditve, javne prireditve, ter prireditve za otroke, vse v  programskem sklopu društva.

·        organizira tečaje in seminarje s področja dejavnosti društva.

·        svetovanje podjetnikom in podjetjem s področja dejavnosti društva.

·        izdajateljska in založniška dejavnost: urejanje in izdajanje revije in drugih publikacij v tiskani obliki, elektronski obliki in na drugih medijih, ki se nanašajo na področje dejavnosti društva.

·        priložnostno posredovanje informacij turistom in gostom, ki v R Slovenijo prihajajo iz rusko govorečih držav.

·        organiziranje raziskovalnih dejavnosti znotraj področja delovanja društva

·        organiziranje in izvajanje razvedrilnih delavnic in srečanj za mladino.

·        organiziranje tečajev ruščine in ukrajinščine.

 

5. člen

Društvo ima lahko za opravljanje svojih dejavnosti premično in nepremično premoženje, ter druga sredstva, s katerimi razpolaga v skladu z zakonom in tem statutom.

Društvo lahko za opravljanje administrativnih in tehničnih nalog ter dejavnosti, ki se opravljajo v okviru društva zaposli eno ali več oseb.

 

III. JAVNOST DELOVANJA DRUŠTVA

6. člen

Delovanje društva je javno.

Društvo obvešča svoje člane preko interneta, obvestil in društvenega glasila. Naslov internetne strani društva je www.ruslo.org

Širšo javnost obvešča preko sredstev javnega obveščanja in društvenih publikacij.

 

IV. ČLANSTVO

7. člen

Članstvo v društvu je prostovoljno.

Član društva lahko postane vsak državljan Republike Slovenije ali tuj državljan ob enakih pogojih na način, ki je določen s tem statutom.

8. člen

Člani društva so redni in častni.
R
edni član lahko postane vsak posameznik, kdor vloži pristopno izjavo, v kateri se s podpisom obveže izpolnjevati določila statuta in redno in pravočasno plačuje članarino.
Častni član lahko postane oseba, ki ima posebne zasluge za razvoj in napredek društva. Predlog za podelitev častnega članstva sprejme predsednik, na predlog vsaj treh članov društva. Sklep o podelitvi častnega članstva sprejme upravni odbor.
Pravice in dolžnosti častnih članov so enake pravicam rednih članov.
Sponzorji so lahko pravne ali fizične osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo, ter ne morejo hkrati biti člani društva.
Če so člani društva pravne osebe, le-ti ne morejo biti voljene v organe društva.

9. člen

O sprejemu kandidata v članstvo, ki je vložil pisno pristopno izjavo na sedež društva odloča predsednik. Predsednik lahko s pisnim pojasnilom odkloni članstvo, če posameznik ne izpolnjuje pogoje za včlanitev v društvo.  O vlogi za članstvo mora predsednik odločiti v roku 15 dni od prejema vloge.

Zoper odklonitev lahko kandidat v 30 dneh po prejemu pojasnila vloži zahtevo, da o njegovem sprejemu odloča Upravni odbor na prvem naslednjem zasedanju.

10. člen

Statut članstva v društvu se odvzame članu, če s svojim ravnanjem z ravnanjem, krši določila statuta društva.

11. člen

Pravice članov so:

·        da se udeležujejo skupščin občnega zbora društva in drugih društvenih prireditev ter, da na njih aktivno sodelujejo, dajejo predloge, pripombe, pobude, kritike, pohvale, prošnje in pritožbe

·        da volijo in so izvoljeni v organe društva

·        da ob soglasju upravnega odbora izvajajo projekte s področij nalog društva po 4. členu tega statuta pod okriljem društva

·        da predlagajo vsebinske točke za seje upravnega odbora,

·        da zastopajo interese društva, skrbijo za njegov ugled ter nosijo društveni znak in društvena priznanja,

Dolžnosti članov so:

·        da se ravnajo po statutu društva in dejavno prispevajo k uresničevanju programskih ciljev društva

·        da spoštujejo statut društva

·        da varujejo ugled društva

·        da redno in pravočasno plačujejo članarino

12. člen

Članstvo v društvu preneha:

·        s pisno izstopno izjavo naslovljeno na predsednika društva,

·        v primeru neplačila članarine

·        z izključitvijo s sklepom disciplinske komisije,

·        s smrtjo,

·        s prenehanjem društva.

 

V. ORGANI DRUŠTVA

OBČNI ZBOR

13. člen

Najvišji organ društva je občni zbor (v nadaljevanju OZ). OZ sestavljajo vsi člani društva.

OZ zaseda vsaj enkrat letno. Seja OZ  je lahko redna ali izredna. OZ sklicuje predsednik društva ali upravni odbor.

OZ se skliče s pisnimi obvestili vsem članom. OZ je sklepčen, če so bili člani društva o sklicu občnega zbora obveščeni vsaj 10 dni pred datumom zasedanja in je navzočih več kot polovica članov. Če v roku pol ure, po uri, ki je bila določena za začetek občnega zbora ni prisotnih večine članov je občni zbor sklepčni tudi, če so prisotni vsaj 3 člani. Občni zbor sklepa z več kot 50 % glasov navzočih članov, o spremembi statuta pa z najmanj 2/3 večino navzočih članov.

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se na samem zasedanju odloči, da je tajno.

Predsednik je dolžan sklicati občni zbor v 45 dneh, če to zahteva skupina članov. Zahtevo mora podpisati vsaj 10% članov. Če predsednik oziroma UO tega ne stori v predpisanem roku lahko skliče sejo občnega zbora predlagatelj izredne seje. Izredna seja sklepa samo o zadevi, zaradi katere je bila sklicana.

Sejo OZ odpre predsednik društva in jo vodi do izvolitve delovnega predsedstva.

Po potrebi OZ lahko izvoli tudi volilno komisijo, kandidacijsko komisijo in druge delovne organe potrebne za normalen potek OZ.

O delu in sklepih OZ se vodi zapisnik, ki se hrani v društvenem arhivu. OZ izvoli tudi zapisnikarja in dva overovitelja zapisnika.

 

14. člen

Naloge in pristojnosti OZ so, da:

·        sprejema statut in spremembe statuta;

·        voli in razrešuje člane temeljnih organov, razen kadar je s tem statutom določeno drugače;

·        sprejema letna poročila predsednika;

·        sprejema zaključni račun društva za preteklo leto;

·        sprejema letno poročilo nadzornega odbora;

·        odloča o prenehanju delovanja društva.

 

TEMELJNI ORGANI DRUŠTVA

15. člen

Temeljni organi društva so:

·        upravni odbor,

·        predsednik,

·        nadzorni odbor,

·        disciplinska komisija

16. člen

Mandat temeljnih organov društva je pet let razen, če s tem statutom ni določeno drugače.

Če ni s tem statutom drugače določeno, voli člane temeljnih organov OZ.

PREDSEDNJIK DRUŠTVA

17. člen

Naloga in pristojnost predsednika je, da upravlja in zastopa društvo. V njegovi pristojnosti so vse odločitve, razen tistih, ki so s tem statutom pridržane OZ, UO, nadzornemu odboru in disciplinski komisiji.

Predsednik je za OZ najvišji organ društva, ki upravlja društvo. Njemu so podrejeni vsi delovni organi društva. Predsednik pripravlja letna poročila o delovanju društva in poroča OZ.

18. člen

Naloge in pristojnosti predsednika društva so, da:

·        zastopa društvo,

·        odgovarja za poslovanje društva in njegovih organov v skladu z pravnim redom Republike Slovenije,

·        odgovarja za idejno in programsko zasnovo društvenega delovanja,

·        vodi delo društva,

·        predstavlja društvo v javnosti, medijih, sklicuje OZ

·        sklicuje seje UO,

·        poroča na OZ.

·        izvaja finančno poslovanje društva in skrbi za njegovo legalnost

·        na sejah UO redno poroča o finančnih zadevah.

 

UPRAVNI ODBOR (UO)

19. člen

UO sestavlja 6 rednih članov.

UO lahko k sodelovanju povabi tudi druge posameznike, ki pa nimajo pravice odločanja.

Predsednik društva je tudi predsednik UO.

Če kdo od članov UO izstopi, kandidaturo naslednjega člana UO predlaga predsednik, odloča pa UO z večino glasov.

UO deluje in odloča na svojih sejah, ki jih sklicuje predsednik. Seja UO je sklepčna, če je prisotnih vsaj tri člana. UO sklepa z več kot 50% glasov prisotnih članov. V primeru neodločenega izida glasovanja prevlada predsednikov glas.

UO se sestaja vsaj 4 krat letno.

UO odloča o znesku članarine in o roku njenega plačila en krat na leto.

Točko na dnevni red seje UO lahko predlaga vsak član društva in UO je dolžan o njej razpravljati najkasneje v roku treh mesecev.

Član UO, ki v poslovnem letu neopravičeno manjka na več kot polovici sej, avtomatično izgubi mandat, kar s sklepom ugotovi UO na prvi seji v novem poslovnem letu.

Vsak bivši predsednik društva lahko sodeluje na sejah UO.

 

20. člen

Pravice in dolžnosti UO:

·        sklicuje občni zbor društva;

·        skrbi za izvajanje sklepov občnega zbora;

·        skrbi za izvajanje delovnega programa društva;

·        pripravlja predloge aktov društva;

·        ustanavlja in ukinja delovne skupine društva;

·        uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih še dodatno naloži občni zbor.

Mandat članov upravnega odbora traja 4 leta.

 

TAJNIK DRUŠTVA

21. člen

Tajnik organizacijsko in administrativno vodi delo društva. Njegove naloge so:

·        pripravlja seje UO po naročilu predsednika društva;

·        koordinira stike z drugimi organizacijami;

·        vodi društveni arhiv in korespondenco;

·        vodi evidenco članstva.

Za svoje delo je odgovoren predsedniku.

 

NADZORNI ODBOR (NO)

22. člen

Naloga nadzornega odbora je, da spremlja delo upravnega odbora med dvema sejama OZ in da nadzira finančno poslovanje društva.

Nadzorni odbor sestavljajo trije (3) člani, ki na 1. seji izmed sebe izberejo predsednika NO. NO je sklepčen, če sta na seji prisotna vsaj dva (2) člana.

Nadzorni odbor sprejema sklepe z večino glasov. V primeru neodločenega izida glasovanja prevlada glas predsednika NO.

 Nadzorni odbor ima pravico vpogleda v arhive in dokumente vseh društvenih organov. Odgovoren je edinole OZ, za kateri pripravlja poročilo v skladu s svojimi nalogami.

DISCIPLINSKA KOMISIJA (DK)

23. člen

DK sestavlja 3 člani.

Predsednika DK člani izberejo izmed sebe na prvi seji. DK se sestaja na podlagi pisnih zahtev organov in članov društva in jih mora rešiti v roku 30 dni. DK odloča z večino glasov.

24. člen

Naloga DK je braniti interese društva, ter interese članov, ki so opredeljeni v Statutu. Naloga DK je tudi obravnavanje kršitev aktov društva in izrekanje disciplinskih ukrepov.

25. člen

Za kršitev aktov društva se šteje hujše nespoštovanje pravil in sklepov organov društva ter vsako ravnanje, ki prizadene interese in ugled društva.

Kršitve so predvsem:

·        kršitve določb statuta in drugih aktov društva,

·        nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu ali škodovanje njegovemu ugledu,

·        delovanje v nasprotju s strokovnimi in občimi moralnimi normami, ki jih zastopa društvo.

26. člen

V postopku DK ugotovi kršitev člana in mu s sklepom izreče disciplinski ukrep.

Disciplinski ukrepi so:

·        opomin,

·        javni opomin in

·        izključitev.

Zoper sklep ima prizadeti pravico pritožiti se na OZ. Odločitev na OZ je dokončna.

27. člen

Za svoje delo je DK odgovorna OZ.

 

VI. SREDSTVA DRUŠTVA

28. člen

Viri sredstev društva so:

·        prostovoljne prispevke in naročnine,

·        članarina

·        drugi prispevki društvenih članov,

·        sredstva, ki jih društvo ustvarja z lastno dejavnostjo,

·        dotacije in subvencije,

·        donacije in sponzorstva,

·        premično in nepremično premoženje,

·        darila in drugi priložnostni dohodki,

·        volila

·        drugi viri


29. člen

Z društvenim premoženjem upravlja UO.

Premoženje društva sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last društva in so kot takšne vpisane v inventarno knjigo. Premičnine in nepremičnine se lahko odtujijo tretjim osebam le na podlagi sklepa seje upravnega odbora.

30. člen

Finančno in materialno poslovanje društva se organizira in vodi po pravilih, katera sprejema UO, ki pa morajo biti v skladu z računovodskimi standardi za društva. Materialna in finančna evidenca se opravlja po načelih blagajniškega in materialnega poslovanja.

Finančno in materialno poslovanje društva vodi vsakokratni predsednik društva.

Poslovno leto društva je enako koledarskemu letu.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

Društvo ima svoj transacijski račun pri pooblaščeni finančni inštituciji.

31. člen

Materialno-finančne listine in plačilne naloge podpisuje predsednik društva ali od njega pooblaščena oseba.

32. člen

Vsaka delitev premoženja med članstvo je nična.

Javnost finančnega in materialnega poslovanja se zagotavlja z pravico vsakega člana društva do vpogleda v dokumentacijo.

 

VII. PRENEHANJE DRUŠTVA

33. člen

Društvo preneha:

·        s sklepom skupščine društva z najmanj dvotretjinsko večino vseh članov društva

·        z odločbo pristojnega upravnega organa po samem zakonu

V sklepu o prenehanju društva se odloči tudi o usodi njegovega premoženja, katero se lahko prenese na po področju dejavnosti sorodno društvo. V kolikor takšen prenos sklepa, se društveno premoženje prenese na lokalno skupnost.

 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

34. člen

Ta statut je bil sprejet na ustanovnem občnem zboru društva dne, 22. 12. 2004 v Ljubljani.

                             predsednik: Evgenij Meleščenko